Źródła i polecane książki – List of Polish resources

[EN] This is a subpage for my readers familiar with the Polish language, a list of recommended books and articles in Polish.

To the readers who don’t speak or read the Polish language: I’m sorry but my primary sources are the publications written in Polish. Some of the books listed below come in a digitalized form [linked] in various online libraries and I could recommend checking them out if you feel confident with your Polish. For resources about the mythology and paganism written in the English language I created a separate list – you can see it by clicking here. I can also generally recommend the sites of Studia Mythologica Slavica and Folklorica.

♦ ♦ ♦

[PL] Wstępna lista książek, artykułów oraz innych ciekawych publikacji. Staram się dodawać jak najwięcej pozycji dostępnych (legalnie) online w przeróżnych bibliotekach cyfrowych. Listę stopniowo uzupełniam. 

Pogrubiona czcionka to pozycje ostatnio dodane do listy.

♦ ♦ ♦

SŁOWIANIE : HISTORIA, ARCHEOLOGIA, ETNOGRAFIA, RODZIMA WIARA

[dział o przeplatającej się tematyce skoncentrowanej na starych Słowiańskich wierzeniach i obyczajach]

 1. Adamowski, Jan “Sobótki, czyli święto ognia i wody“, w: “Gadki z Chatki” nr 45/46, lipiec 2003
 2. Banaszkiewicz Jacek: “Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi”, 1986
 3. Banaszkiewicz Jacek: “Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka”, 1998
 4. Baranowski Bohdan “W kręgu upiorów i wilkołaków”, 1981
 5. Bartoszewicz Julian: “Historja pierwotna Polski”, tom 1 (1878), tom 2 (1878), tom 3 (1879), tom 4 (1879)
 6. Berwiński, Ryszard “Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych. T.1“, 1862
 7. Berwiński, Ryszard “Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych. T.2“, 1862
 8. Biegeleisen Henryk “Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego“, 1927
 9. Biegeleisen Henryk “Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego“, 1930
 10. Biegeleisen, Henryk “U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą“, 1929
 11. Bogusławski Wilhelm Józef: “Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w.” – tom 1 (1887)tom 2 (1889)tom 3 (1892) oraz tom 4 (1900)
 12. Bogusławski Wilhelm Józef: “Rys dziejów serbo-łużyckich“, 1861
 13. Boroń Piotr: “Czy istnieje związek migracji Słowian z zakłóceniami klimatycznymi w VI stuleciu?“, 2013
 14. Boroń Piotr: “Nieudane próby chrystianizacji plemion słowiańskich“, 2009
 15. Boroń Piotr: “Pogańskie motywy w ceremoniach społecznych dawnych Słowian“, 2008
 16. Boroń Piotr: “Pstrokate konie i kamienne trony. Obrzędy intronizacyjne u Słowian“, 2008
 17. Boroń Piotr: “Słowiańskie plemię. O pojęciu i jego rozumieniu w polskiej historiografii“, 2001
 18. Boroń Piotr: “Zamachy stanu w społecznościach słowiańskich a instytucja wiecu“, 2004
 19. Brückner Aleksander: “Mitologia słowiańska”, 1918
 20. Brückner Aleksander: “Początki kultury słowiańskiej”, 1912
 21. Buko Andrzej: “Początki państwa Polskiego. Pytania – problemy – hipotezy”, w: Światowit, Tom XLII, fasc. B, 1999
 22. Buko Andrzej: “Ziemie polskie przed Piastami: jednorodny czy zróżnicowany obraz regionów?“, 2016
 23. Bylina, Stanisław “Magia, czary i kultura ludowa w Polsce XV i XVI w.“, 1990
 24. Bylina Stanisław: “Problemy słowiańskiego świata zmarłych. Kategorie przestrzeni i czasu“, w: Światowit, Tom XL, 1995
 25. Bylina Stanisław: “Słowiański świat zmarłych u schyłku pogaństwa : wyobrażenia przestrzenne“, w: Kwartalnik Historyczny R. 100 nr 4, 1993
 26. Bystroń Jan Stanisław: “Słowiańskie obrzędy rodzinne : obrzędy związane z narodzeniem dziecka”, 1916
 27. Bystroń Jan Stanisław: “Studya nad zwyczajami ludowymi“, 1917
 28. Cetwiński Marek, Derwich Marek: “Herby, legendy, dawne mity”, 1987
 29. Chodakowski Zorian Dołęga: “O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem – oraz inne pisma i listy
 30. Chodakowski Zorian Dołęga: “Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane
 31. Chrzanowski Witold: “Królestwo Słowian”, 2012
 32. Cieślik Janusz: “Uwagi o stanie badań nad miejscami kultu pogańskiego Słowian na ziemiach polskich“, 2010
 33. Cybulski Wojciech: “O runach słowiańskich” 2010
 34. Czarnocki Adam: “Z. D. Chodakowskiego O Słowiańsczyznie przed chrześciaństwem i W. Surowieckiego Zdanie o pismie témże z dodaniem krótkiéj wiadomości o Chodakowskim i korrespondencyi jego”, 1835
 35. Domański Grzegorz: “Ślęża w pradziejach i średniowieczu”, 2002
 36. Dubrawska Joanna, Zamorska Joanna: ”Poganin przy wigilijnym stole“, w: Gadki z Chatki nr 63/64, sierpień 2006
 37. Dunin-Karwicka Teresa: “Drzewo na miedzy”, 2012
 38. Dziel Bogumiła: “Baba Jaga – bogini czy wiejska znachorka? O różnych spojrzeniach na wierzenia Słowian“, 2015
 39. Dziel Bogumiła: “Baba Jaga jako realizacja archetypu Dzikiej Kobiety na przykładzie baśni polskich
 40. Dzwonkowski Włodzimierz: “Początki polskiej kultury i organizacji”, 1921
 41. Dźwigoł Renata: “Polskie ludowe słownictwo mitologiczne”, 2014
 42. Frydrychowicz Romuald: “O Sobótce, czyli tak zwanych ogniach świętojańskich : przyczynek do mitologii słowiańskiej“, 1877
 43. Gaj-Piotrowski Wilhelm: “Duchy i demony w wierzeniach ludowych”, 1993
 44. Gardeła Leszek: “Artysta bogów. Mitologia słowiańska i Światowid ze Zbrucza w dziełach Stanisława Jakubowskiego“, 2016
 45. Gawroński Franciszek Rawita: “Wilkołaki i wilkołactwo”, 1913
 46. Gąssowski Jerzy: “Archeologia Polski plemiennej (esej)”, w: Światowit, Tom XLI, fasc. B, 1998
 47. Gąssowski Jerzy: “Schyłkowe pogaństwo na ziemiach polskich w świetle odkryć archeologicznych”, w: Światowit, Tom XL, 1995
 48. Gierlach Bogusław: “Sanktuaria słowiańskie”, 1980
 49. Gieysztor Aleksander: “Ideowe wartości kultury polskiej w w. X-XI : przyjęcie chrześcijaństwa”, 1960
 50. Gieysztor Aleksander: “Mitologia Słowian”, 1982
 51. Gieysztor Aleksander: “Podstawy rodzimej kultury artystycznej w Polsce wczesnośredniowiecznej”, 1963
 52. Głosik Jerzy: “W kręgu Światowida”, 1979
 53. Gorzkowicz Justyna: ”Słowiańska Atlantyda – O Huculszczyźnie Stanisława Vincenza na podstawie symboliki fłojery w Syrijidach“, w: Gadki z Chatki nr 94, czerwiec 2011
 54. Góra, Aleksander W. “Bocian w słowiańskich wyobrażeniach ludowych (1)“, w: Gadki z Chatki nr 74, kwiecień 2008
 55. Góra, Aleksander W. “Bocian w słowiańskich wyobrażeniach ludowych (2)“, w: Gadki z Chatki nr 75, czerwiec 2008
 56. Górewicz Igor: “Poznaj Słowian”, 2014
 57. Górna Dorota: “Drewniana zabudowa grodu wiślickiego“, w: Światowit, Tom XXXV, 1983
 58. Gustawicz Bronisław: “Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody. Cz. 1. Zwierzęta”, 1881
 59. Gustawicz Bronisław: “Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody. Cz. 2, Rośliny”, 1882
 60. Heckowa Kazimiera Wanda: “Pod znakiem świętego słońca. Dawne wierzenia śląskie”, 1961
 61. Hensel Witold: “Dawne siedziby Słowian (I w. p.n.e. – VI w. n.e.)“, w: Slavia Antiqua, tom 33, 1991
 62. Hensel Witold: “Jak wyglądał posąg arkońskiego Svantevita?“, w: Slavia Antiqua, tom 29, 1983
 63. Jaguś Jacek: “Uwagi na temat wymowy magicznej średniowiecznych amuletów i ozdób na ziemiach polskich“, 2003
 64. Jakubowski Stanisław: “Bogowie Słowian“, 1933
 65. Janik Michał: “Obraz Słowian w źródłach: okrucieństwo i dzikość kontra cnotliwość i gościnność“, 2005
 66. Janik Michał: “Piraci słowiańscy w XII wieku“, 2006
 67. Janik Michał: “Pojęcie własności a problem powstania skarbów srebrnych na Pomorzu w XI-XII wieku“, 2015
 68. Janik Michał: “Seksualne kompetencje bóstw z Karentii rugijskiej“, 2010
 69. Janik Michał: “Ślad słowiańskiej bogini wojny w kronice Sakso Gramatyka?“, 2016
 70. Janocha Henryk, Lachowicz Franciszek: “Góra Chełmska. Miejsce dawnych kultów i sanktuarium Maryjne”, 1991
 71. Kajkowski Kamil: “Czy bogowie Pomorzan łaknęli krwi obcych?“, 2012
 72. Kajkowski Kamil: “Desakralizacja czy rewaloryzacja. Przejawy nieliturgicznych praktyk religijno – magicznych w murach średniowiecznych pomorskich kościołów“, 2007
 73. Kajkowski Kamil: “Drobna plastyka figuralna wczesnośredniowiecznych Pomorzan“, 2013
 74. Kajkowski Kamil: “Intoksykacja w służbie kultu. Przyczynek do badań obrzędowości Pomorzan doby wczesnego średniowiecza (na tle porównawczym)“, 2016
 75. Kajkowski Kamil: “Przejawy magii i kultu akwatycznego na wczesnośredniowiecznym Pomorzu“, 2006
 76. Kajkowski Kamil: “Słowiańskie (?) pochówki w łodziach. Rozważania nad aspektami obrzędowości pogrzebowej wczesnośredniowiecznych Słowian Zachodnich“, 2015
 77. Kajkowski Kamil: “Słowiańskie wędrówki w zaświaty. Kilka uwag na temat eschatologii wczesnośredniowiecznych Pomorzan“, 2014
 78. Kajkowski Kamil: “Taniec, muzyka i śpiew w kulturze duchowej Słowian Zachodnich w średniowieczu. Zarys problematyki“, 2009
 79. Kajkowski Kamil: “Wczesnośredniowieczne święte gaje i drzewa pogańskich Słowian na terenie Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza)“, 2005
 80. Kajkowski Kamil: “Znaczenie odciętych głów w obrzędowości pogańskiej wczesnośredniowiecznych Słowian zachodnich“, 2014
 81. Kajkowski Kamil, Kuczkowski Andrzej: “Pokarm duszy – pokarm dla ciała. Szczątki zwierzęce we wczesnośredniowiecznej przestrzeni grzebalnej Pomorza“, 2012
 82. Kajkowski Kamil, Kuczkowski Andrzej: “Słowiańskie święte gaje na Pomorzu we wczesnym średniowieczu“, 2009
 83. Kajkowski Kamil, Kuczkowski Andrzej: “Religia Pomorzan we wczesnym średniowieczu”, 2010
 84. Keiss-Dolańska Daria: “Świadectwa dotyczące Słowian w wybranych tekstach antycznych“, 2016
 85. Kirkor Adam Honory: “Słowianie nadbałtyccy : zarysy etnologiczno-mitologiczne“, 1876
 86. Kolankiewicz Leszek “Dziady. Teatr święta zmarłych”, 1999
 87. Korta Wacław: “Tajemnice Góry Ślęży”, 1988
 88. Kowalczyk Małgorzata: “Wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów”, 1968
 89. Kowalik Artur: “Kosmologia dawnych Słowian. Prolegomena do teologii politycznej dawnych Słowian”, 2004
 90. Kowalska Joanna: “Kulturowe kwalifikacje pozaruchowych elementów znaczących tańca”, w: “Etnografia Polska”, t. XXXJ: 1987, z. 1
 91. Kuczkowski Andrzej: “Magiczno-religijne elementy sztuki wojennej u Słowian Zachodnich wczesnego średniowiecza“, 2009
 92. Kuczkowski Andrzej: “Ośrodek kultu pogańskiego w krajobrazie Słowiańszczyzny Zachodniej wczesnego średniowiecza“, 2008
 93. Kuczkowski Andrzej: “Religijno-symboliczny podział i użytkowanie przestrzeni wczesnośredniowiecznego cmentarza pomorskiego“, 2009
 94. Kuczkowski Andrzej: “Słowiańskie święte góry na terenie ziem polskich we wczesnym średniowieczu. Próba zarysowania problematyki“, 2007
 95. Kuczkowski Andrzej: “Tradycja kontynuacji ośrodków kultu pogańskiego na Pomorzu“, 2009
 96. Kunik Ernst Arist: “Lęchica: pogląd krytyczny na dotychczasowe traktowanie kwestyi lechickiej (Przyczynek drugi)“, 1898
 97. Labuda Aleksander: “Bogowie i duchy naszych przodków / W kręgu mitologii kaszubskiej”, 2011
 98. Labuda Gerard: “Aktualny stan dyskusji nad etnogenezą Słowian w historiografii“, w: Slavia Antiqua, tom 24, 1977
 99. Labuda Gerard: “Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Połski”, 1962
 100. Leciejewicz Lech: “Mały słownik kultury dawnych Słowian”, 1988
 101. Leciejewicz Lech: “Słowianie Zachodni”, 2010
 102. Lelewel Joachim: “Bałwochwalstwo sławiańskie”, 1853
 103. Lelewel Joachim: “Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski”, 1857
 104. Libera Zbigniew: “Semiotyka barw w polskiej kulturze ludowej i w innych kulturach słowiańskich”, w: “Etnografia Polska”, t. XXXJ: 1987, z. 1
 105. Libera Zbigniew: “Ziemscy bogowie” (o ludowych znachorach), w: “Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1994 t.48 z.3-4
 106. Liman Kazimierz (tłumaczenie): “Helmolda kronika Słowian
 107. Linkner Tadeusz: “Słowiańskie bogi i demony”, 1998
 108. Łowmiański Henryk: “Religia Słowian i jej upadek”, 1979
 109. Łuczyński Michał: “Kognitywna definicja Peruna: Etnolingwistyczna próba rekonstrukcji fragmentu słowiańskiego tradycyjnego mitologicznego obrazu świata“, 2011
 110. Łuczyński Michał: “Kulturowe konteksty leksyki mitologicznej języków słowiańskich na przykładzie znalezisk archeologicznych z wczesnego średniowiecza“, 2013
 111. Łuczyński Michał: “Liutprand z Cremony o magii połabskich Słowian“, 2016
 112. Łuczyński Michał: “Ludowe słownictwo demonologiczne w słownikach dialektalnych języków słowiańskich (wstępne wyniki badań i wybrane zagadnienia“, 2010
 113. Łuczyński Michał: “Sarmata i demony. Obraz demonologii ludowej w polskiej literaturze przedromantycznej“, 2011
 114. Łuczyński Michał: “Zapomniane źródło do dziejów pogaństwa zachodnich Słowian“, 2009
 115. Łysiak Wojciech: “W kręgu wielkopolskich demonów i przekonań niedemonicznych”, 1993
 116. Majewski Erazm “Bocian w mowie i pojęciach ludu naszego“, 1891
 117. Majewski Erazm “Bydło (Pecus, Bos, Vacca, Vitulis) w mowie, pojęciach i praktykach ludu polskiego“, 1903
 118. Majewski Erazm: “Polska w wyobraźni gieografów średniowiecznych i wartość podań średniowiecznych dla nauki dzisiejszej“, 1905
 119. Majewski Erazm: “Starożytni Słowianie na ziemiach dzisiejszej Germanii“, 1903
 120. Majewski Erazm “Wąż w mowie i pojęciach ludu przeważnie polskiego : materyały do folkloru”, 1893
 121. Martynowski Franciszek Ksawery: “Z domu i świątyni : szkice i obrazy z przeszłości Polski” szczególnie rozdział “Ze świata legend i baśni”, 1880
 122. Matusiak Szymon: “Olimp polski podług Długosza”, 1908
 123. Michalski Maciej: “Dawni Słowianie w tradycji polskiej I połowy XIX wieku”, 2013
 124. Michałek Andrzej: “Słowianie Zachodni. Jak kształtowały się państwa narodowe”, 2007
 125. Michna Wojciech: “Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych czasów”, 1873
 126. Mikołajczyk, Jakub: ”Miejsca pogańskiego kultu Słowian“, , w: Gadki z Chatki nr 63/64, sierpień 2006
 127. Moszyński Leszek: “Współczesne językoznawcze metody (etymologiczna i filologiczna) rekonstruowania prasłowiańskich wierzeń”, w: Światowit, Tom XL, 1995
 128. Moszyński Kazimierz: “Kultura ludowa Słowian” (dzieło dwutomowe), 1929-1939, drugie wydanie 1967-1968
 129. Myśliński Kazimierz: “Polska wobec Słowian Połabskich do końca wieku XII”, 2011
 130. Myśliwski Wiesław, Sulima Roch, Jackowski Aleksander: “Myśmy ustanowili przyrodę. O przyrodzie, ptakach, zwierzętach i okrucieństwie” (zapis rozmowy), w: “Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1994 t.48 z.3-4
 131. Niebrzegowska Stanisława: “Przestrach od przestrachu : rośliny w ludowych przekazach ustnych“, 2000
 132. Niedzielski Grzegorz: “Królowie z gwiazd. Mitologia plemion prapolskich”, 2011
 133. Osięgłowski Janisław: “Wyspa słowiańskich bogów”, 1971
 134. Parczewski Alfons Józef: “Szczątki kaszubskie w prowincyi pomorskiej: szkic historyczno-etnograficzny”, 1896
 135. Papi, Jadwiga Teresa: “Słowianie: uroczystości i obrzędy”, 1908
 136. Pełka Leonard: “Polska demonologia ludowa”, 1987
 137. Podgórscy Barbara i Adam: “Wielka Księga Demonów Polskich – leksykon i antologia demonologii ludowej”, 2005.
 138. Popowska-Taborska Hanna: “Ślady dawnych wierzeń słowiańskich utrwalone w kaszubskiej leksyce“, w: Światowit, Tom XL, 1995
 139. Popowska-Taborska Hanna: “Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka“, 1991
 140. Rostafiński Józef: “O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach“, 1908
 141. Rostafiński Józef “Zielnik czarodziejski to jest zbiór przesądów o roślinach“, 1895
 142. Sala Bartłomiej Grzegorz: “Księga smoków polskich”, 2014
 143. Sas-Zubrzycki Jan: “Bogoznawstwo Sławjan ; Dzwon Wolności“, 1925
 144. Seweryn Tadeusz “Podłaźniki : studja z dziedziny sztuku ludowej“, 1932
 145. Sieniawski Karol Emil: “Pogląd na dzieje Słowian zachodnio-północnych między Łabą (Elbą) a granicami dawnej Polski od czasu wystąpienia ich na widownię dziejową aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych“, 1881
 146. Simonides Dorota: “Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata”, 2010
 147. Słupecki Leszek Paweł: “Ślęża, Radunia, Wieżyca : miejsca kultu pogańskiego Słowian w średniowieczu“, w: Kwartalnik Historyczny R. 99 nr 2, 1992
 148. Stanaszek Łukasz Maurycy: “Wampiry w średniowiecznej Polsce”, 2016
 149. Strzelczyk Jerzy: “Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian”, 1998
 150. Strzelczyk Jerzy: “Słowianie Połabscy”, 2013
 151. Surowiecki Wawrzyniec: “Śledzenie Początków Narodów Słowiańskich: rosprawa czytana na publicznem posiedzeniu Krolewsko – Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk“, 1824
 152. Szafarzyk Paweł Jozef: “Starożytności słowiańskie”, tom 1 (1844), tom 2 (1844)
 153. Szafrański Włodzimierz: “Pradzieje religii w Polsce”, 1979
 154. Szczepanik Paweł: “Maski w kulturze pogańskich Słowian Zachodnich. Atrybut rytualno-obrzędowy, czy fetysz religijny?“, 2012
 155. Szczepanik Paweł: “Przedmiot jako zapis porządku kosmologicznego Słowian Zachodnich. Analiza wybranych okuć pochewek noży“, 2010
 156. Szczepanik Paweł: “Rola wysp w kontekście kultury wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej“, 2011
 157. Szczepanik Paweł: “Słowiańskie wizja świata pozagrobowego. Obraz mityczny i jego ziemskie realizacje“, 2011
 158. Szczepanik Paweł, Wadyl Sławomir: “Uwagi o przestrzeni sakralnej północno-zachodniej słowiańszczyzny i Prus we wczesnym średniowieczu“, 2012
 159. Sztyber Agata: “Funkcja i znaczenie kaptorg we wczesnym średniowieczu“, 2010
 160. Sztyber Agata: “Kaptorgi – Przykład kunsztu wczesnośredniowiecznego złotnictwa”
 161. Szulc Kazimierz: “Budowle i usypaliska Słowian pogańskich: ich rodzaje i znaczenie”, 1863
 162. Szulc Kazimierz: “Mythyczna historya polska i mythologia słowiańska”, 1880
 163. Szyc Joachim Antoni: “Słowiańscy bogowie”, 1865
 164. Szyjewski Andrzej: “Religia Słowian”, 2003
 165. Świerzbieński Romuald: “Wiara Słowian z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł, kronik i mowy słowiańskiej wskrzeszona“, 1880
 166. Tomiccy Joanna i Ryszard: “Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka”, 1975
 167. Trojanowski Wincenty: “Podania mityczne dziejów Polski w oświetleniu wiaroznawstwa porównawczego i obrzędów ludowych“, 1917
 168. Tyszkiewicz Jan: “Geografia historyczna Polski w średniowieczu”, 2003
 169. Urbańczyk Stanisław: “Dawni Słowianie. Wiara i kult”, 1991
 170. Wawrzeniecki Marian: “Słowianie doby przed i wczesno historycznej“, 1910
 171. Wawrzeniuk Joanna: “Domowy kult kamieni. Religioznawcze studium porównawcze“, 2010
 172. Wawrzeniuk Joanna: “Kilka refleksji na temat prób rekonstrukcji wierzeń mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu“, 2016
 173. Wawrzeniuk Joanna: “Słowiańskie kamienne ołtarze – stan badań, potrzeby badawcze“, 2010
 174. Wełyczko Wiktoria, Ryczka Wołodymyr: “Kijów w ukraińskiej demonologii”, w: Światowit, Tom XL, 1995
 175. Widajewicz Józef: “Słowianie Zachodni na Bałtyku”, 1933
 176. Wierzbicki Łukasz: “Drzewo. Mity słowiańskie i inne opowieści”, 2016
 177. Wojciechowska Beata: “Od Godów do świętej Łucji. Obrzędy doroczne w Polsce późnego średniowiecza”, 2000
 178. Wojciechowski Tadeusz: “Chrobacya : rozbiór Starożytności Słowiańskich. T. 1”, 1873
 179. Wojciechowski Zygmunt: “Jeszcze o Mieszku I: nieco polemiki i uzupełnień w tem słowo o pochodzeniu dynastji zachodnio-pomorskiej”, 1936
 180. Zając Paweł: “O zaświatach niedalekich i cudach nienadzwyczajnych: nadprzyrodzone w kulturze ludowej na przykładzie Huculszczyzny”, 2004
 181. Zawistowicz, Kazimierz “Wielkanocne wierzenia i obrzędy“, 1933
 182. Zieleniewski, Michał “O przesądach lekarskich ludu naszego“, 1845
 183. Zoll-Adamikowa Helena: “Modele recepcji rytuału szkieletowego u Słowian wschodnich i zachodnich”, w: Światowit, Tom XL, 1995
 184. Zych Paweł, Vargas Witold: “Bestiariusz słowiański, czyli rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach”, 2014
 185. Zych Paweł, Vargas Witold: “Bestiariusz słowiański. Część 2. Rzecz o biziach, kadukach i samojadkach”, 2016
 186. Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Bracha i Czesława Hadamika “Sacrum pogańskie – sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej”, 2010
 187. Praca zbiorowa pod red. Leszka Słupeckiego “Bogowie i ich ludy” 2008
 188. Praca zbiorowa pod red. Władysława Kowalenki, Gerarda Labudy, Zdzisława Stiebera, Andrzeja Wędzkiego, Antoniego Gąsiorowskiego “Słownik starożytności słowiańskich” (8 tomów, wyd. 1961-)
 189. Praca zbiorowa: Brückner Aleksander, Lubor Niederle, Karol Kadlec “Początki kultury słowiańskiej“, 1912
 190. Praca zbiorowe: “Czary i czarownictwo na Pomorzu” wyd. Muzeum Stargard, 2008
 191. Praca zbiorowa: “Religia pogańskich Słowian” wyd. Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach, 1968
 192. Praca zbiorowa: “Świat Słowian wczesnego średniowiecza” wyd. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2006
 193. Praca zbiorowa: “Światowit – rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej” tom 1 (1899)tom 5 (1904)
 194. Praca zbiorowa: “Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich” wyd. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 1993

SZTUKA LUDOWA / ETNOGRAFIA / FOLKLOR (POZOSTAŁE):

[w tym dziale część publikacji przeplata się z tematyką Słowian z sekcji poniżej]

 1. Adamowski, Jan “O typach i odmianach gatunkowych kolęd polskich”, w: Gadki z Chatki nr 60/61, grudzień 2005
 2. Bartmiński, Jerzy i Petera-Górak, Janina “Sobótka”, w: Gadki z Chatki nr 100, czerwiec 2012
 3. Bielak, Agata “Wigilia św. Jana Chrzciciela w polskiej tradycji ludowej”, w: Gadki z Chatki nr 112, czerwiec 2014
 4. Bystroń Jan Stanisław “Bibljografia etnografji polskiej”, 1929
 5. Bystroń Jan Stanisław “Wstęp do ludoznawstwa polskiego”, 1926
 6. Chrzanowska Alla Alicja “Święte zioła poleskich znachorek”, 2012
 7. Ciszewski, Stanisław Bronisław ”Krakowiacy. Monografja etnograficzna. T. 1: Podania, powieści fantastyczne, powieści anegdotyczno-obyczajowo-moralne, bajki o zwierzętach, zagadki i łamigłówki“, 1894
 8. Ciszewski, Stanisław Bronisław ”Prace etnologiczne“ (4 tomy), 1925-1936
 9. Czerwiński Tomasz “Budownictwo ludowe w Polsce”, 2006
 10. Dmochowski, Franciszek Salezy ”Dawne obyczaje i zwyczaje szlachty i ludu wiejskiego w Polsce i w ościennych prowincyach“, 1860
 11. Dzierzbicka, Katarzyna “Jak dawniej na Podhalu tańczono – Tańce góralskie w opisach z przełomu XIX i XX wieku”, w: Gadki z Chatki nr 109, grudzień 2013
 12. Ejsmond, Julian ”Zabobony myśliwskie“, 1926
 13. Federowski, Michał ”Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. Jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy“ (2 tomy), 1888-1889
 14. Gołębiowski, Łukasz ”Lud polski, jego zwyczaje, zabobony“, 1830
 15. Górka Adam “Gdzie chadzały południce”, 2012
 16. Grabowski Józef “Sztuka ludowa – formy i regiony w Polsce”, 1967
 17. Grabowski Józef “Wycinanka ludowa”, 1955
 18. Grzesiak, Anna “Ludowy dizajn – wycinanka polska”, w: Gadki z Chatki nr 112, czerwiec 2014
 19. Jackowski Aleksander, Jarnuszkiewiczowa Jadwiga “Sztuka ludu polskiego”, 1967
 20. Jackowski, Aleksander “Sztuka ludowa – kultura chłopska (1)”, w: Gadki z Chatki nr 62, czerwiec 2006
 21. Jackowski, Aleksander “Sztuka ludowa – kultura chłopska (2)”, w: Gadki z Chatki nr 63/64, sierpień 2006
 22. Jackowski, Jacek “Chwalcie łąki umajone”, w: Gadki z Chatki nr 79, marzec 2009
 23. Jakubowska, Magdalena “Magia w zabawach dziecięcych”, w: Gadki z Chatki nr 109, grudzień 2013
 24. Janczyk, Justyna “Las łojciec nas” (felieton o Lasowiakach), w: Gadki z Chatki nr 69, lipiec 2007
 25. Janicka-Krzywda Urszula “Zwyczaje, tradycje i obrzędy”, 2013
 26. Kobylański, Józef Władysław ”Czary i zabobony myśliwskie księcia Hieronima Florjana Radziwiłła“, 1935
 27. Kościuk, Agnieszka “Pieśni pogrzebowe na Lubelszczyźnie”, w: Gadki z Chatki nr 108, październik 2013
 28. Kowalska, Anna “Kątku! Kątku! Przywróć spanie mojemu dzieciątku! – O ludowych praktykach przywracania dzieciom snu”, w: Gadki z Chatki nr 94, czerwiec 2011
 29. Kowalska, Anna “Korowaje”, w: Gadki z Chatki nr 86/87, sierpień 2010
 30. Kozłowski, Kornel ”Lud. Pieśni, podania, baśnie, zwyczaje i przesądy ludu z Mazowsza Czerskiego wraz z tańcami i melodyami“, 1869
 31. Krasińska Ewa: “Zdobione bramy żelazne w budownictwie wiejskim”, w: “Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1978 t.32 z.3-4
 32. Lasota, Piotr “Zielone Świątki w tradycji ludowej Lubelszczyzny”, w: Gadki z Chatki nr 104/105, kwiecień 2013
 33. Lasota, Piotr “Zmora w polskiej demonologii ludowej na podstawie relacji z terenu wschodniego Mazowsza i centralnej Lubelszczyzny”, w: Gadki z Chatki nr 96, październik 2011
 34. Lemieszek, Ewelina “Gromnica jest jak człowiek”, w: Gadki z Chatki nr 98/99, kwiecień 2012
 35. Matejczuk, Natalia “Święte zboże”, w: Gadki z Chatki nr 85, kwiecień 2010
 36. Ogrodowska Barbara “Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce”, 2001
 37. Przerembski, Zbigniew Jerzy “Dudy na dawnej Lubelszczyźnie”, w: Gadki z Chatki nr 95, sierpień 2011
 38. Skrzypek, Marcin “W kręgu mędrca i żebraka” (Dziad wędrowny), w: Gadki z Chatki nr 107, sierpień 2013
 39. Sławińska, Monika “Jak to puszczyk na Maryśkę żałosnym głosem pohukiwał – Tradycje pogrzebowe Sławatycz na Podlasiu”, w: Gadki z Chatki nr 108, październik 2013
 40. Smyk, Katarzyna “Treści symboliczne bożonarodzeniowej choinki”, w: Gadki z Chatki nr 103, grudzień 2012
 41. Sobolewski, Zygmunt “Ludowe instrumenty muzyczne Słowian ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskiego ludu”, w: Gadki z Chatki nr 92/93, kwiecień 2011
 42. Stęszewski, Jan i Stęszewska, Zofia “Do genezy i chronologii rytmów mazurkowych w Polsce”, w: Gadki z Chatki nr 82, sierpień 2009
 43. Szczypka Józef “Kalendarz polski”, 1984
 44. Sztorc, Maciej “Dawne wierzenia demoniczne na Lubelszczyźnie”, w: Gadki z Chatki nr 74, kwiecień 2008
 45. Sztorc, Maciej “Gdzie diabeł po polu ogonem zamiatał”, w: Gadki z Chatki nr 79, marzec 2009
 46. Sztorc, Maciej “Jak chorobę “zaszeptać”, czyli magiczne rytuały w medycynie ludowej“, w: Gadki z Chatki nr 76, listopad 2008
 47. Sztorc, Maciej ”O dawnych wierzeniach, obyczajach i obrzędach z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym związanych“, w: Gadki z Chatki nr 83, październik 2009
 48. Świercz, Michał ”Przedłużenie rajskich ogrodów – wielowymiarowość listopadowego święta“, w: Gadki z Chatki nr 88, październik 2010
 49. Turczyn, Agata ”W piątek zły początek (?)“, w: Gadki z Chatki nr 104/105, kwiecień 2013
 50. Udziela, Marian “Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego : przyczynek do etnografii polskiej”, 1891
 51. Udziela Seweryn ”Krakowiacy“, 1924
 52. Wielgosz, Małgorzata ”Gdzie diabeł nie może“, w: Gadki z Chatki nr 95, sierpień 2011
 53. Wielgosz, Małgorzata ”Gwiżdżący kogucik, konik na biegunach i inne trzeszczydła“, w: Gadki z Chatki nr 74, kwiecień 2008
 54. Wielgosz, Małgorzata ”Jaka-taka pękata“ (felieton o kulturze Bambrów), w: Gadki z Chatki nr 79, marzec 2009
 55. Wielgosz, Małgorzata ”Wiosenna magia lalki“, w: Gadki z Chatki nr 92/93, kwiecień 2011
 56. Wójtowicz, Magdalena ”Magia Bożego Narodzenia na podstawie dokumentacji z badań terenowych“, w: Gadki z Chatki nr 97, grudzień 2011
 57. Wójtowicz, Magdalena ”Magia zimowego okresu poświątecznego (na podstawie badań terenowych z okolic Markuszowa)“, w: Gadki z Chatki nr 90/91, styczeń 2011
 58. Wójtowicz, Magdalena ”Śmierć i pogrzeb w kulturze tradycyjnej na podstawie dokumentacji z Lubelszczyzny“, w: Gadki z Chatki nr 96, październik 2011
 59. Ziejka, Franciszek “Wesele w kręgu mitów polskich”, 1997
 60. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Chwalby “Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych”, 2008
 61. Praca zbiorowa pod red. Juliana Krzyżanowskiego “Słownik folkloru polskiego”, 1965
 62. Leksykon Lublin: Etnografia
 63. Leksykon Lublin: Wiedza Ludowa i Magia

BAŚNIE, PODANIA, LEGENDY, POWIEŚCI:

 1. Baczyński Julian “Sławina – powieść z XI wieku” (powieść), 1904
 2. Baczyński Julian “Wawrzyna: powieść z czasów Leszka Białego” (powieść), 1898
 3. Białecka, Helena “Mała ojczyzna w baśniach i opowieściach”, 2009
 4. Karwowski Mieczysław “Legenda o królu Wendów” (powieść), 1937
 5. Łakomy, Ludwik “Święta Barbara, Skarbnik i Zabrzeski. Górnośląskie legendy górnicze”, wyd.2, 1933
 6. Malinowski, Lucjan “Powieści ludu polskiego na Śląsku” (2 tomy), 1899-1901
 7. Przerwa-Tetmajer Kazimierz: “Bajeczny świat Tatr”, 1905
 8. Reutt-Witkowska Zofia “Zamek Swarożyca”, 1933
 9. Zmorski Roman: “Podania i baśni ludu w Mazowszu. (Z dodatkiem kilku szląskich i wielkopolskich)”, 1852
 10. Żymirski, Władysław Maciej “Czeladzkie legendy”, wyd.2, 1995

STROJE LUDOWE:

 1. Bazielich Barbara “Strój cieszyński / Atlas Polskich strojów Ludowych” 2006
 2. Dobrowolska Agnieszka “Strój pyrzycki / Atlas Polskich Strojów Ludowych“ 1955
 3. Flizak Sebastian “Strój Zagórzan / Atlas Polskich Strojów Ludowych”, 1956
 4. Glapa Adam “Strój dzierżacki / Atlas Polskich Strojów Ludowych“, 1953
 5. Glapa Adam “Strój międzyrzecko-babimojski (lubuski)/ Atlas Polskich Strojów Ludowych”, 1956
 6. Glapa Adam “Strój szamotulski / Atlas Polskich Strojów Ludowych“, 1951
 7. Glapa Adam ”Wielkopolski haft snutkowy”, 1955
 8. Jackowska Jadwiga “Haft ręczny”, 1987
 9. Kamocki Janusz “Strój sandomierski /Atlas Polskich Strojów Ludowych”, 1957
 10. Kamocki Janusz “Strój świętokrzyski / Atlas Polskich Strojów Ludowych“, 1961
 11. Kaznowska Barbara “Strój biłgorajsko-tarnogrodzki/ Atlas Polskich strojów Ludowych”, 1958
 12. Klonowski Franciszek Alfons “Strój warmiński / Atlas Polskich Strojów Ludowych“, 1960
 13. Krajewska Janina “Strój opoczyński/ Atlas Polskich Strojów Ludowych”, 1956
 14. Mańkowski Tadeusz “Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII wieku”, 1954
 15. Razielich Barbara “Ludowy haft śląski”, 1953
 16. Razielich Barbara ”Wykonawcy haftów krzyżykowych i ich narzędzia pracy”, 1965
 17. Razielich Barbara ”Znaczenie techniki wykonania w badaniach nad haftem ludowym”, 1963
 18. Reinfuss Roman “Stroje Górali szczawnickich / Atlas Polskich Strojów Ludowych“, 1949
 19. Reinfuss Roman ”Wpływ farbiarzy drukujących płótna na ludowe hafciarstwo”, 1948
 20. Seweryn Tadeusz ”Parzenice Góralskie“, 1930
 21. Serweryn Tadeusz “Strój dolnośląski: Pogórze/ Atlas Polskich Strojów Ludowych”, 1950
 22. Serweryn Tadeusz “Strój krakowiaków wschodnich / Atlas Polskich Strojów Ludowych“, 1960
 23. Starek Edyta “Strój orawski / Atlas Polskich Strojów Ludowych”, 1966
 24. Stelmachowska Bożena “Strój kaszubski / Atlas Polskich Strojów Ludowych“, 1959
 25. Turska Jadwiga “Haft polski”, 2012
 26. Żywirska Maria ”Hafty kurpiowskie w Puszczy Białej”, 1948
 27. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Pietkiewicza “Haft i zdobienie stroju ludowego”, 1955

HISTORIA POLSKI:

 1. Cabaj Jarosław “Postawy ludności Chełmszczyzny i Podlasia wobec kwestii przynależności państwowej swych ziem (1912, 1918-1919)”, w: Kwartalnik Historyczny R. 99 nr 4, 1992
 2. Davies Norman “Smok wawelski nad Tamizą”, 2001
 3. Gloger Zygmunt “Z dwóch światów słowiańskich”, 1907
 4. Gorzycki, Kazimierz Józef “Zarys historyi chłopów w dawnej Polsce do zniesienia poddaństwa”, 1902
 5. Ks. Kantak, Kamil “Dzieje Kościoła polskiego. Tom 1: wiek X. XI. XII.”, 1912
 6. Kobyliński Szymon “Gawędy o broni i mundurze”, 1984
 7. Lityński Adam “Samorząd szlachecki w Polsce XVII-XVIII wieku”, w: Kwartalnik Historyczny R. 99 nr 4, 1992
 8. Mączak Antoni “Jedyna i nieporównywalna? Kwestia odrębności Rzeczypospolitej w Europie XVI-XVII wieku”, w: Kwartalnik Historyczny R. 100 nr 4, 1993
 9. Nowak Andrzej “Wojna polsko-sowiecka 1919-1921 roku w swietle najnowszych publikacji”, w: Kwartalnik Historyczny R. 100 nr 3, 1993
 10. Samsonowicz Henryk “Miejsce Polski w Europie na przełomie XIII i XIV wieku”, w: Kwartalnik Historyczny R. 100 nr 4, 1993
 11. Sikorski Andrzej “Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego”, 2013
 12. Skrzypek Andrzej “O drugiej repatriacji Polaków z ZSRR (1954-1959)”, w: Kwartalnik Historyczny R. 98 nr 4, 1991
 13. Tazbir Janusz “Polska przedmurzem Europy”, 2004
 14. Trzeciakowski Lech “Społeczeństwo polskie w oczach Otto von Bismarcka”, w: Kwartalnik Historyczny R. 100 nr 4, 1993
 15. Tyszkiewicz Jan “Geografia historyczna Polski w średniowieczu”, 2003

ARCHITEKTURA I SZTUKA POLSKI OGÓLNIE:

 1. Kębłowski Janusz “Dzieje sztuki polskiej”, 1987
 2. Piskadło Antoni “Grody, zamki, fortece”, 1977
 3. Sypek Agnieszka i Robert – seria “Zamki i obiekty warowne”
 4. Zachwatowicz Jan “Architektura polska do połowy XIX wieku”, 1956
 5. “Architekt : Pismo o Architekturze, Budownictwie i Przemyśle Artystycznym” – wydania z roku 1900
 6. “Architekt : miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artyst.” – wydania z lat 1900-1929
 7. “Rocznik krakowski” – zbiór publikacji od 1898

Różne źródła internetowe:

 1. Internetowy Polski Słownik Biograficzny
 2. Polska wyszukiwarka Federacji Bibliotek Cyfrowych
 3. Polona.pl
 4. Polska bajka ludowa – internetowy słownik pod red. Violetty Wróblewskiej

On the picture: fragment of a painting by Edmund Cieczkiewicz (1872-1958).

 

3 thoughts on “Źródła i polecane książki – List of Polish resources

Add comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.